برگزاری وبینار

برگزاری وبینار “راهبری عملیاتی پروژه های مداخلات اجتماع محور” توسط مرکز صلح و محیط زیست با همکاری موسسه مطالعات و تحقیقات زنان و بنیاد زینب

ادامه مطلب »