موسسه مطالعات و تحقیقات زنان

فصلنامه علمی تخصصی زن فرزانه

مجله زن فرزانه با رویکرد تخصصی به موضوع زن در جامعه قدیم و معاصر به صورت فصلی منتظر خواهد شد. سعی بر این است تا به نحوی مطالب تنظیم شود که موضوع به صورت علمی مطرح شوند و مخاطبان عام نیز در نظر گرفته شود. از این رو رعایت نکاتی چند در ارسال مقاله به دفتر مجله الزامی است.